Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 100,00 zł.
Promocje
Slytherin szata Harry Potter
Slytherin szata Harry Potter

359,99 zł

Cena regularna: 399,99 zł

Najniższa cena: 379,99 zł
Harry Potter Szata Gryffindor Premium
Harry Potter Szata Gryffindor Premium

359,99 zł

Cena regularna: 399,99 zł

Najniższa cena: 379,99 zł

Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

SKLEPU INTERNETOWEGO POTTERMANIA.PL

 

§1

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Sklep internetowy pottermania.pl (dalej jako: „Sklep internetowy”)
 2. Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie stałych klientów za ich lojalność wobec sklepu oraz zachęcanie do regularnych zakupów.
 3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Program Lojalnościowy jest prowadzony za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z programu lojalnościowego Sklepu internetowego.

 

§2

Warunki uczestnictwa

 1. W Programie Lojalnościowym mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, którzy zarejestrowali się na stronie sklepu w usłudze „Konto Klienta” oraz zaakceptowali zarówno „Regulamin sklepu internetowego”, jak i "Regulamin programu lojalnościowego” (dalej jako: "Uczestnik")
 2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie indywidualnego Konta Klienta w sklepie oraz dokonywanie zakupów po zalogowaniu się na to konto.
 3. Uczestnik korzystający z Programu Lojalnościowego może posiadać tylko jedno Konto klienta.
 4. Konto może być powiązane wyłącznie z jednym adresem poczty elektronicznej stanowiącym adres poczty elektronicznej, do którego przypisane jest Konto klienta w Sklepie Internetowym. W praktyce oznacza to, że nie można założyć Konta przy użyciu adresu poczty elektronicznej, do którego w Programie jest przypisane inne Konto lub adresu poczty elektronicznej innego niż przypisany do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 

§3

Zasady przyznawania punktów lojalnościowych

 1. Punktacja lojalnościowa jest przyznawana za dokonywane zakupy w sklepie internetowym zgodnie z poniższym kluczem:
 Za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzymuje 1 punkt lojalnościowy.

 2. Przy obliczaniu punktów lojalnościowych, które Uczestnik otrzymuje za daną transakcję, kwota transakcji jest zaokrąglana w dół do pełnego złotego.
 3. Dodatkowe punkty mogą być przyznawane w ramach promocji lub konkursów organizowanych przez sklep.
 4. Punktacja lojalnościowa jest przyznawana automatycznie po dokonaniu zakupu i zostaje zaksięgowana na Koncie Klienta.
 5. Zgromadzenie 20 punktów lojalnościowych stanowi równowartość 1 zł, którą można wykorzystać w Programie Lojalnościowym. Przykładowo, przy zgromadzeniu 100 punktów lojalnościowych Uczestnik posiada 5 zł w Programie Lojalnościowym.
 6. Jeżeli Uczestnik składa zamówienie korzystając z różnych Kont Klienta, punkty wpływają na te konta, z których dokonano zakupu. Nie ma możliwości przenoszenia punktów lojalnościowych na inne konta.

 

§4

Zasady wymiany punktów lojalnościowych

 1. Zgromadzone punkty można wymienić na produkty umieszczone w specjalnej karcie przygotowanej na "Koncie Klienta" i dostępne w danym momencie w sklepie (dalej jako: "Produkty wymienialne").
 2. Każdy Uczestnik może wymieniać swoje punkty lojalnościowe na Produkty wymienialne jeżeli na jego koncie znajduje się wystarczająca liczba punktów, jakie trzeba uzyskać aby nabyć konkretny Produkt.
 3. Punktów nie można wykorzystywać jedynie w części na dany Produkt wymienialny i w ten sposób obniżać jego ceny.
 4. Punkty lojalnościowe można zrealizować tylko w ramach standardowego zamówienia o minimalnej wartości wynoszącej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 5. Jednorazowo, tj. w trakcie jednej standardowej transakcji, można wymienić maksymalnie 5000 (słownie: "pięć tysięcy") punktów lojalnościowych.
 6. Punktacja lojalnościowa jest niewymienialna na gotówkę.
 7. W przypadku zwrotu produktów, z tytułu nabycia którego naliczono punkty lojalnościowe, nastąpi odjęcie punktów lojalnościowych z Konta Klienta w liczbie, która została naliczona za zakup tego produktu. Dotyczy to zarówno przypadku odstąpienia od umowy, jak i skorzystania przez klienta z prawa zwrotu. W celu odliczenia odpowiedniej liczby punktów lojalnościowych Organizator korzysta z przelicznika, w którym 1 punkt lojalnościowy stanowi równowartość 1 złotego polskiego (przykład: Jeżeli Klient dokona zwrotu produktu lub usługi o wartości 99,99 zł, to z jego Konta Klienta odliczone zostaną 99 punkty). Odliczenia dokonuje się w zakresie zgromadzonych na Koncie Klienta punktów lojalnościowych.

 

§ 5

Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu

 1. Organizator ma prawo weryfikować zasadność naliczania punktów lojalnościowych. W przypadku stwierdzenia nienależnego naliczenia punktów lub naliczenia punktów z naruszeniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie możliwość odliczenia nienależnie naliczonych Punktów z Konta Klienta. O dokonanym odliczeniu i jego podstawie Uczestnik jest niezwłocznie powiadamiany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany do rejestracji Konta Klienta.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Klienta w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez tego Uczestnika Regulaminu, w szczególności w celu nienależnego naliczania punktów lojalnościowych.
 3. Wątpliwości dotyczące odliczania nienależnie naliczonych punktów lojalnościowych lub zablokowania Konta Klienta można wyjaśnić przez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@potteramania.pl.
 4. Blokada Konta Klienta o jakiej mowa w pkt. 2 następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości stanowiących podstawę jej dokonania, jednak nie na dłużej niż 7 dni roboczych.
 5. W przypadku gdy podejrzenie Organizatora dotyczące naruszenia Regulaminu o jakich mowa w pkt. 1 potwierdzą się, Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia blokady Konta Klienta na czas nieokreślony i podjęcia stosownych kroków prawnych. O przedłużeniu blokady Konta Klienta, Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail.

 

§ 6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Pabian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Pabian, ul.Kokoryczki 5A/55, 04-191 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1133083913, REGON: 524280459 (dalej jako „Administrator”).
 2. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce "Polityka prywatności", dostępnej pod adresem:https://pottermania.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci/11
 

§ 7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu lojalnościowego powinny być zgłaszane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej kontakt@pottermania.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości – „Program Lojalnościowy – reklamacja”.
 2. O rozpatrzeniu reklamacji osoby, które je zgłosiły, zostaną powiadomione w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. Organizator odpowiada na reklamację w formie elektronicznej.

 

§ 8

Rezygnacja z programu lojalnościowego

 1. Uczestnik w każdej chwili bez podania powodów może zrezygnować z korzystania z usługi "Konto Klienta" , z którym jest bezpośrednio powiązany udział w Programie Lojalnościowym. 
 2. W celu rezygnacji, Uczestnik powinien wysłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: kontakt@pottermania.pl zawierającą informację o rezygnacji z udziału w usłudze Konto Klienta i w Programie Lojalnościowym.
 3. Organizator po otrzymaniu informacji o usunięciu Konta Klienta przez Uczestnika i odbiorze oświadczenia o rezygnacji z Programu Lojalnościowego, przesyła do Uczestnika wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta Klienta i rezygnację Uczestnika w Programie Lojalnościowym.
 4. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie Lojalnościowym, może przystąpić do niego na nowo, rejestrując się do usługi Konta Klienta zgodnie z § 8 Regulaminu sklepu internetowego. Rezygnacja Uczestnika z udziału w usłudze Konto Klienta, powoduje utratę przez Uczestnika wszystkich punktów lojalnościowych zgromadzonych na jego Koncie Klienta.

 

§ 9

Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych takich jak: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa (w każdym przypadku w zakresie w jakim zaistnienie w/w przyczyn wymusza zmianę zasad określonych Regulaminem), jednak zmiana taka nie może naruszać praw nabytych. O zmianie Regulaminu Klubowicze zostaną poinformowani co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana do Uczestników z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych podczas rejestracji do Konta Klienta.
 2. Program jest prowadzony od dnia 30.01.2024 r. przez czas nieoznaczony. Osoby, które przed 30.01.2024 r. dokonały zakupu na Sklepie internetowym i zarejestrowały się w usłudze "Konto Klienta" przy dokonywaniu danej transakcji, będą miały możliwość wykorzystania dotychczas zgromadzonych punktów lojalnościowych na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie w przypadku kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym, tj. dokonanych od 30.01.2024 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia prowadzenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie z ważnej przyczyny jaką w szczególności jest: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na Program Lojalnościowy i możliwość jego dalszego prowadzenia, czy też skutkująca koniecznością jego zakończenia; b) ekonomiczna nieopłacalność Programu Lojalnościowego; c) wprowadzenie innego programu lojalnościowego przez Organizatora lub innych form wsparcia sprzedaży.
 4. O zakończeniu Programu Lojalnościowego Organizator powiadomi Uczestników w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przypisanej do Konta Klienta z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji go na stronie internetowej sklepu, tj. od 30.01.2024 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl