Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 100,00 zł.
Promocje
Slytherin szata Harry Potter
Slytherin szata Harry Potter

359,99 zł

Cena regularna: 399,99 zł

Najniższa cena: 379,99 zł
Harry Potter Szata Gryffindor Premium
Harry Potter Szata Gryffindor Premium

359,99 zł

Cena regularna: 399,99 zł

Najniższa cena: 379,99 zł

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pottermania.pl

 

 

§1

Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności Sklepu internetowego nie stanowi źródła obowiązków dla osoby odwiedzającej (w tym Gościa) i Klienta Sklepu internetowego. Ma ona charakter informacyjny, nie jest umową ani regulaminem i stanowi spełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych na Administratora danych osobowych przez Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności (np. Sklep Internetowy, Klient itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

 

§2

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Pabian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Pabian, ul.Kokoryczki 5A/55, 04-191 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1133083913, REGON: 524280459 (dalej jako „Administrator”).
 2. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, czy w celu udostępnienia informacji na temat tego, jakie dane osobowe dotyczące Klienta posiadamy oraz w jakim celu owe dane są przetwarzane, zachęcamy do kontaktu lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@pottermania.pl.
 3. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych, w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie Klienta. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.
 4. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 

§3

Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony danych oraz ich bezpieczeństwa. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 4. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych w następujący sposób:
  1. poprzez dokonanie zakupu w Sklepie internetowym przez Klienta;
  2. poprzez rejestrację Konta Klienta;
  3. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail;
  4. poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
  5. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
  6. poprzez udział w konkursach lub akcjach promocyjnych;
  7. poprzez zamieszczenie opinii o produkcie;
  8. poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.
 5. Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody osoby odwiedzającej stronę internetową lub klienta lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby w Sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji.
 6. Podanie danych osobowych przez osobę odwiedzającą lub Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu internetowego (np. złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji Konta Klienta lub skorzystania z formularzy kontaktowych). 
 7. Za każdym razem zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest w Sklepie internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności gwiazdką), w ramach innych kanałów komunikacji z osobą odwiedzającą lub klientem lub w regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego skorzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, np. brak możliwości złożenia zamówienia. 
 8. Dane osobowe przekazywane przez Klienta lub osobę odwiedzającą stronę w ramach funkcjonowania strony internetowej mogą być przetwarzane w następujących celach, na odpowiednich podstawach prawnych oraz przez wskazany poniżej czas:
  1. prowadzenie statystyk:
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes;
   • informacje, które będziemy posiadać w zakresie statystyk prowadzonych przez nas działań, pozwalają na usprawnienie działalności sklepu internetowego;
   • okres przechowywania: do czasu wniesienia sprzeciwu;
  2. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej:
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes;
   • działania marketingowe pozwalają promować prowadzoną działalność;
   • okres przechowywania:w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu;
  3. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym profilowanie:
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f i a RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy wykorzystaniu danych osobowych, na których przetwarzanie osoba wyraziła zgodę w określonym celu/celach;
   • wykorzystując adresy e-mail mamy możliwość prowadzenia marketingu promującego sklep internetowy, poprzez np. prezentowanie reklam, dostosowywanie rabatów lub promocji;
   • okres przechowywania: do czasu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez plików coookies, wykorzystywanych do celów marketingowych
  4. obsługa zgłoszeń, które Klient/osoba odwiedzająca sklep kieruje do Administratora przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacji itp.
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, przy wykorzystaniu danych osobowych, na których przetwarzanie osoba wyraziła zgodę w określonym celu/celach
   • dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania, które Klient może kierować do Administratora, używając formularza kontaktowego i innych form kontaktu, a także udzielenia odpowiedzi na reklamacje zgłaszane przez konsumentów i obsługę takich wniosków, przechowywanie wniosków i udzielonych na nie odpowiedzi, aby zachować zasadę rozliczalności oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym od osób trzecich i obrony przed nimi;
   • okres przechowywania: przez czas trwania wiążącej Klienta i Administratora umowy, a w przypadku jej nie zawarcia – do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu, w którym zostanie uwzględniony sprzeciw wobec przetwarzania;
  5. obsługa Konta klienta
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a i b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przy wykorzystaniu danych osobowych, na których przetwarzanie osoba wyraziła zgodę w określonym celu/celach;
   • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w postaci Konta klienta i korzystania z jego funkcji, a także do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed jej zawarciem;
   • okres przechowywania: do momentu usunięcia konta przez Klienta lub przez Administratora na żądanie Klienta oraz do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń, zarówno przez Klienta, jak i Administratora;
  6. zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży oraz archiwizacja dokumentów z nią związanych
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przy jednoczesnym wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
   • przetwarzając dane osobowe możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja zamówienia złożonego przez Klienta, a także wypełnienie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych związanych z zawartymi umowami;
   • okres przechowywania: przez okres obowiązywania umowy sprzedaży oraz do momentu wygaśnięcia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, związanych z rachunkowością; ponadto dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Klienta lub przez Administratora.
 1. W przypadku pełnoletniego Klienta lub pełnoletniej osoby odwiedzającej Stronę internetową, za jego dodatkową zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym Sklepie internetowym (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

 

§4

Kategorie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Klienta, składaniu zamówień w Sklepie internetowym, w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko;
  2. dane osobowe uzupełnione przez użytkownika podczas korzystania z Konta Klienta, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];
  3. dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];
  4. dane osobowe podane w celu zamieszczenia opinii, przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego;
  5. dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach/akcjach promocyjnych: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj];
  6. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.

 

§5

Odbiorcy danych osobowych

 1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, w związku z czym dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców. Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
 2. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków;
  2. w przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności:
   • partnerzy, którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych),
   • dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych,
   • przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień,
   • hurtownia, która wysyła produkty zamówione przez Klienta, pod wskazany przez niego adres, z wykorzystanie danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia oraz powierza dane podwykonawcy, tj. przewoźnikom;
   • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie internetowym,
   • firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych,
   • dostawcy usług prawnych i doradczych
   • księgowość zewnętrzna;
  3. ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy. 
 3. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies.

 

§6

Uprawnienia. Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych. Reklamacje.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane (art. 15 RODO)
  2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO) - Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Państwa danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  5. przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
  6. sprzeciwu:
   • z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów (art. 21 RODO);
   • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO)
  7. do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 2. Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na danych osobowych Klientów/osób odwiedzających stronę, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. W przypadku jednak skomplikowanego charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Państwa żądania w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje osobę występującą z żądaniem. W przypadku braku zadowolenia z odpowiedzi Administratora osoba, której dane osobowe są przetwarzane może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§7

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Polityka Cookies.

 1. Nasza Strona Internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Sklepu internetowego, jak i osób odwiedzających Sklep internetowy, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Sklepu, ale nie dokonują zakupów. 
 2. Pliki cookies są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
 3. Wybrane pliki cookies przetwarzają Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies odbywa się w celach:
  1. zapewnienia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony internetowej do preferencji osoby odwiedzającej i Klienta,
  3. analitycznych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. 

 1. Gdy osoba odwiedzająca korzysta ze Sklepu internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej lub Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie internetowym czy konkretnym adresem e-mail - a tam samym zostać uznane za dane osobowe. 
 2. W odniesieniu do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Sklepu internetowego odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.
 3. Strona internetowa korzysta z profilowania, a dzięki cookies, które są stosowane w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami osoby odwiedzającej/Klienta, poprzez analizę ich zachowań, np. tego jak często odwiedza Sklep internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje. Powyższe służy zaprezentowaniu osobom odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla pełnoletnich osób odwiedzających, którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia publikacji jej na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
  2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.
 3. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl